Friday, July 27, 2012

အားအင္မဲ့ ဆုေတာင္း။

သခင္ဘုရား
သခင္ေရြးခ်ယ္ ၁၂ပါး တပည့္ေတာ္မွာ အခ်ိဳဆုံးႏုတ္ခမ္း အနမ္းနဲ႔ သခင္ေနာက္ေက်ာကုိ ဓါးနဲ႔ ထိုးသူ
ယုဒရွကာရွတ္ ကို အၿပစ္မယူ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ၿဖစ္....။

အကြ်န္ပ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ တဦးတေယာက္ သည္ အခ်ိဳဆံုးႏုတ္ခမ္းနဲ႔ အကြ်ႏ္ုပ္ ေနာက္ေက်ာကို
ဓါးနဲ႔ ထိုးမဲ့သူ အတြက္ ခြင့္လြတ္သည္းခံ ႏိုင္ၿခင္းတရား ေပးေတာ္မူပါ။

ႏြမ္းလ်ညိွဳးငယ္လို႔ ေလ်ာက္လွမ္းဖို႔ အားအင္ေတာင္ မရိွတဲ့ အခါ သခင္ဘုရား စြန္႔ပစ္သြားၿပီးလားဆိုတဲ့
သံသယစိတ္ကို ပယ္ရွားလ်က္ အကြ်ႏ္ုပ္ အား ထမ္းပိုးထားေသာ သခင္အားေတြ႔ၿမင္ခြင့္ေပးေတာ္မူပါ။

အုိ ဘုရားသခင္ အကြ်ႏ္ုပ္ ညဏ္မမွီ ႏိုင္ေသာ သခင္ဘုရားဧ။္ အကြ်ႏု္ပ္အတြက္ စီစဥ္မွ ု မ်ားကို
သံယႏွင့္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေတာ္မူပါ။

သခင္ လူေတြသတ္မွတ္ထားတဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြၾကားမွာ အကြ်ႏ္ုပ္ တို႔သည္ ကြဲၿပားေနၾကပါသည္။
ထိုကြဲၿပား ၿခားနားမွ ုေတြၾကားမွာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ တခုတည္းႏွင့္ သခင္ဘုရားဥ္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ၿခင္းကို
သခင္ဘုရားလမ္းၿပေတာ္မူပါ။

သခင္ဘုရား ထိုလမ္းသည္ အကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ လမ္းၿဖစ္ပါက သခင္ဘုရားဧ။္
ေရြလက္ေတာ္ကို ဆုပ္ကိုင္ ခံစားႏိုင္ခြင့္ကို ေပးသနားေတာ္မွ ုပါ။

စိတ္ပ်က္ အားငယ္ လြယ္ေသာ အကြ်ႏ္ုပ္အား သခင္ဘုရားဥ္ ခိုင္ၿမဲႏိုင္ခြင့္ကို ေပးပါ။
သခင္ဘုရားႏွင့္လြဲႏိုင္ေသာ မနက္ၿဖန္ကို ေစာင့္ေမ်ာ္ခြင့္ကို အကြ်ႏ္ုပ္အား မေပးပါႏွင့္။
ေသမင္းရဲ႕ ခံတြင္းသို႔ ၀င္ရန္ အကြ်ႏု္ပ္အား အဆင္သင့္ၿဖစ္ေစမူပါ။
ထိုေသၿခင္းဥ္ အဆံုးသတ္ၿပီးေနာက္ အကြ်ႏ္ုပ္ အား အသက္ေပးခ်စ္ေတာ္မူေသာ သခင္ဘုရားဥ္ ဘုန္းေတာ္ ၀င္စားႏိုင္ေသာ အခြင့္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။

ထိုအရပ္ ဥ္ ကြ်ႏ္ုပ္ ခ်စ္ခင္ေသာ သူတို႔သည္ အကြ်ႏု္ပ္ကို စြန္႔ခြာ သြားၾကေလၿပီ။
ထိုအရပ္ ဥ္ ကြ်ႏ္ုပ္ ၿမတ္ႏိုးေသာ သူတို႔သည္ အကြ်ႏ္ုပ္ကို ဆဲဆိုၾကေလၿပီ။
ထိုအရပ္ ဥ္ ကြ်ႏ္ုပ္ ေလးစားေသာ သူတို႔သည္ အကြ်ႏ္ုပ္ကို မထီမဲ့ၿမင္ ၿပဳၾကေလၿပီ။
ထိုအရပ္ သည္ အကြ်ႏ္ုပ္အတြက္ ေနခ်င္စရာ မဟုတ္ေတာ့ၿပီ။
ထိုအရပ္ ကို မုန္းတီးရ်္ သခင္ဘုရားဥ္ ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာၿခင္းကို ရရိွပါေစ။

သခင္ဘုရား သခင္ေပးသနားေတာ္မူေသာ ေလာကလူ႔ေဘာင္ဥ္ အထီးက်န္ၿခင္း ေ၀ဒနာ သည္ ခ်ိဳၿမိန္လွပါသည္။ သခင္ဘုရား ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာေစၿခင္းအလို႔ငွါ ထို ေ၀ဒနာကို သက္ဆံုးတုိင္ ခံစားလိုပါဧ။္

သခင္ဘုရား အကြ်ႏ္ုပ္ ၿမတ္ႏိုးေသာ သူတို႔ဧ။္ အကြ်ႏ္ုပ္အား ဆဲဆုိရ်္ ခံၿပင္းၿခင္း ေ၀းနာတို႔သည္
သာယာလွပါသည္။ထိုခံၿပင္းၿခင္းမ်ားႏွင့္အတူ သခင္ဘုရားဥ္ အကြ်ႏု္ပ္ ငိုေၾကြးခြင့္ အသနားခံၿခင္းကို
သခင္ အလိုရိွေတာ္မူမည္ ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

တပါးသူတို႔ဧ။္ မထီမဲ့ၿမင္ၿပဳ မွ ုကို လွစ္လ်ဴ မရူ႕ပါဘဲ သခင္ဘုရားဥ္ ကြ်ႏု္ပ္သည္ ခြင့္လြတ္ႏိုင္ၿခင္းသည္ သခင္ဘုရား အလိုေတာ္ရိွေတာ္မူ လိမ့္မည္ ဟုေမ်ာ္လင့္ပါသည္။

အုိ အကြ်ႏ္ုပ္ကုိ လမ္းၿပေတာ္မူေသာ အရွင္ ထိုသူတို႔ ဧ။္ သာယာ နာေပ်ာ္ဘြယ္ စကားလံုးမ်ားေအာက္
အကြ်ႏ္ုပ္ လဲက် မသြားနိုင္ေအာင္ ခြန္အားေပးပါ။

သခင္ ကြ်ႏ္ုပ္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ ထိုသူတို႔၏ မာယာမ်ားဥ္ အကြ်ႏ္ုပ္၏ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနခြင့္ကို ရုတ္သိမ္းေတာ္မူပါ။
ထိုသူတို႔ သည္ အကြ်ႏ္ုပ္ကို လွည့္စားရ်္ အကြ်ႏ္ုပ္အၿဖစ္ ရူးသြပ္ၿခင္းအၿဖစ္ကို ေလွာင္ရယ္ေတာ္မူေလၿပီ။
သခင္ ထိုရူးသြပ္ၿခင္းကို အကြ်ႏ္ုပ္သည္ ခ်ိဳၿမန္စြာ လက္ခံရ်္ သခင္ဘုရားဥ္ သာ ရူးသြပ္ခြင့္ကိုေပးေတာ္မူပါ။

ထိုအရာအားလံုးတို႔သည္ အကြ်ႏ္ုပ္၏ လိုအင္ဆႏၵသာၿဖစ္ ရ်္ အကြ်ႏ္ုပ္ဥ္ ၿဖစ္ေစေသာ သခင္၏အၾကံအစည္ေတာ္ကို လက္ခံႏိုင္ေအာင္ခြန္အားေပးေတာ္မူပါ။
ၿငိမ္သက္ၿခင္းကုိ ေပးသနားပါ။
ယံုၾကည္ ၿခင္း ကို လမ္းၿပေတာ္မူပါ။
သခင္ဘုရားဥ္သာ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္းအခြင့္ ေပးေတာ္မူပါ။
သခင္ဘုရား၏ နာမေတာ္ၿမတ္ကို အမွီၿပဳရ်္ ဆုေတာင္းပါသည္။

အာမင္။

ဒီးဒိုး။
၂၇၊၀၇၊၂၀၁၂။
Wednesday, July 18, 2012

၁၉ ဇူလွိဳင္။


ငါ့ရဲ႕နံရံခ်ိတ္ ၿပကၡဒိန္မွာ ၁၉ ဇူလိွဳင္ ၁ရက္ေတာ့ ရိွတယ္
ဒါေပမယ့္ အဓိပၸါယ္ မဲ့တယ္။

ငါ့ရင္ထဲက ၿပကၡဒိန္မွာ ၁၉ ဇူလွိဳင္ေတြ ရက္ထပ္တယ္
အဓိပၸါယ္ ၿပည့္၀ၿခင္းေတြနဲ႕ေပါ့။

၁၉ဇူလွိဳင္ နဲ႔ ပတ္သတ္သမွ်
ေနာက္လူေတြ မသိရ၊ မမွတ္ရ
ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကေပမယ္။

၁၉ဇူလွိဳင္ ေတြက
ငါ့ရင္ထဲက ခုန္ထြက္
နံရံ ကပ္ၿပကၡဒိန္တိုင္းမွာ အနီေရာင္စြန္းေစတယ္။

၁၉ဇူလွိဳင္မွာ
အဲဒီၿမန္ၿပည္မွာ ဥၾသေတြ မဆြဲေတာ့ေပမယ့္
ငါတို႔ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဥၾသဆြဲသံ မရပ္ႏိုင္ဘူး။
အဲဒီရင္ဘတ္ၾကီးထဲမွာ တိတ္ဆိတ္ၿခင္းက ၁မိနစ္ မဟုတ္ဘူး။

ကမာၻတည္ သရ်္ နံရံကပ္ ၿပကၡဒိန္မွာ ၁၉ဇူလိွဳင္ရိွေနအုန္းမယ္။
ၿမန္မာဆုိတာ ရိွေနသရ်္ ၁၉ဇူလိွဳင္ အေၾကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့အုုန္းမယ္။

ဒါဟာ သမိုင္းေပးတာ၀န္ လို႔ မယူဆဘူး
ရင္ထဲက ခုန္ထြက္လာတဲ့ ၀မ္းနည္းၿခင္းအတူ
မၿဖစ္မေန လက္ဆင့္ကမ္းရမယ့္ တာ၀န္ဘဲ။

ကဲ စိတ္ရိွတိုင္း ၁၉ဇူလိွဳင္ ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ သတ္ၾကေဟ့။
စိတ္ရိွတိုင္း ငါတို႔ ရင္ထဲမွ ဥၾသေတြဆြဲမယ္။

စိတ္ရိွတိုင္း ၁၉ဇူလိွဳင္ ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ဆြဲဆုတ္ ပစ္လိုက္ေဟ့။
စိတ္ရိွတုိင္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ လို႔ ၁၉ဇူလိွဳင္ ဦးညြတ္ေနအုန္းမယ္။

မတရားၿခင္း နဲ႔ တရားၿခင္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ
ဒဏ္ရာအထပ္ထပ္၊ဦးေခါင္း ေသြးခ်င္းခ်င္းနီေစေတာ့
ဒင္းတို႔အထင္ ရွဳံးၿခင္းကို ပယ္ဖ်က္လို႔
ငါတို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ အႏိုင္ယူေနအုန္းမယ္
၁၉ဇူလိွဳင္ေန႔တိုင္းမွာေပါ့။

ဒီးဒိုး။
၁၉၊၀၇၊၂၀၁၂။

ေနၿမဲ တုိင္း။

ေကာင္းကင္ကိုမီးတက္ရိွဳ႕လုိက္တယ္။
ဒါေပမယ့္ အားလံုးဟာ နဂိုအတုိင္း
ရိွၿမဲ၊ေနဆဲ၊သြားေနဆဲေလ။

ပင္လယ္ၿပင္ကို ေမွာက္ကာလွန္ပစ္လုိက္တယ္။
ဒါေပမယ့္ အရင္အတိုင္းဘဲေလ.
ရိွၿမဲ၊ေနဆဲ၊သြားေနဆဲေလ။

ငါ့စိတ္ကူးထဲမွာ
ငါ့ကို သိပ္ခ်စ္တဲ့ ခ်စ္သူရိွမယ္။
သူဟာ ငါ့ကို ဂရုစိုက္လိမ့္မယ္
ၿဖစ္ႏိုင္ေခ် အရိွဆံုး မွာ ငါ့ဆီကို ဖုန္းၿဖစ္ၿဖစ္၊SMSၿဖစ္ၿဖစ္ ေရာက္လာလိမ့္မယ္။

ငါ့လက္ထဲမွာ
သိပ္ခ်စ္တတ္တဲ့ ခ်စ္သူရိွေနမယ္
သူဟာ ႏူးည့့ံ သိမ့္ေမြ႕ေနမယ္
ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်အရိွဆံုး မွာ ငါဆီကို
ေခ်ာ့ေမာ့သံၿဖစ္ၿဖစ္၊စိုးရိမ္သံၿဖစ္ၿဖစ္ေရာက္လာလိမ့္မယ္။

အင္း ငါ တက္မီးရိွဳ႕လိုက္တဲ့ ေကာင္းကင္ၾကီးကလည္း ၿပာလို႔၊လွလို႔။
ငါေမွာက္လွန္လို္က္တဲ့ ပင္လယ္ၾကီးလည္း စီးလို႔၊လွဲ႔လို႔။
တကယ္ေတာ့ ငါထင္ထားတဲ့ လုပ္တဲ့အတိုင္းမၿဖစ္တာ
ငါ့ေၾကာင့္မွ မဟုတ္တာေလ။

ငါ့ခ်စ္သူ ကလည္း ငါ့မဟုတ္ေလေတာ့
ငါခ်စ္သလို
ငါၿဖစ္သလို
ဘယ္ၿဖစ္ပါ့မလဲ။

သူဟာသူ စီးလို႔
ေပ်ာ္လို႔
ေနလို႔
ငါ့ကိုငါလည္း မေၿပာင္းလည္းႏိုင္ပါလားေလ။

ဒီးဒိုး။

Saturday, July 14, 2012

တရားမ်ွတပါတယ္။

တခါက ေယာက္က်ားတေယာက္ ဟာ အလိုမက်ၿခင္းေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုေမးတယ္။

ေယာက္က်ား။ ။အရွင္ဘုရား၊အရွင္ဘုရား က မတရားပါဘူး ဘုရား။

ဘုရားသခင္။ ။ဘယ္လိုမတရားတာတုန္း။

ေယာက္က်ား။ ။တပည့္ေတာ္

တုိ႔ ေယာက္က်ားေတြကို ေတာ့ မိန္းမေတြလို
ကိုယ္ခႏၵာ လွပၿခင္း၊ႏြဲ႔ေႏွာင္း သိမ့္ေမြ႔ၿခင္းကို မေပးဘဲ
ကိုယ္ခႏၵာ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္း၊ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ဖန္းဆင္းေပးလို႔ ပါ။

ဘုရားသခင္။ ။ေၾသာ္ ဒါလား အဲလို မိ္န္းမေတြ ကို လွလွ ပပ ႏုႏု

ရြရြ ေလး ဖန္ဆင္းေပးမွ ေယာက္က်ားေတြက မိန္းမေတြကို ခ်စ္မွာေပါ့ကြ။

ေယာက္က်ား။ ။ဟုတ္ပါၿပီ ကုိယ္ခႏၵာ အလွေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ေနာက္ၿပီးေတာ့

မိန္းမေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားကို က်ေတာ့ ေပ်ာ့ေၿပာင္း သိမ္ေမြ႔မွ ုေတြ ေပးတယ္။ဒီထက္ပို ၿပီးေတာ့ ေယာက္က်ားေတြကိုလည္း အုပ္စိုးခြင့္လည္းေပးထားေသးတယ္။ေယာက္က်ားေတြ ကိုက်ေတာ့လည္း စိတ္ထား ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ ခက္ထန္ေစတယ္။ ပိုဆိုးတာက မိန္းမေတြ ခိုင္းသမွ်ကို လုိက္လုပ္ခိုင္းေစၿပန္တယ္။ ကိုယ္ခႏၵာ ၾကမ္းတမ္းမွ ုေတြကို ေယာက္က်ားေတြကို ေပးရင္ စိတ္ထား ႏူးည့ံ သိမ္းေမြ႔မွ ုကိုေတာ့ ေယာက္က်ားေတြကို ေပးသင့္တာေပါ့။

ဘုရားသခင္။ ။ေၾသာ္ဒါလား....မိန္းမေတြက ႏူးနူးည့ံညံ့နဲ႔

ေယာက္က်ားေတြကို ေစခိုင္းတာၿဖစ္သင့္ပါတယ္။ေနာက္ၿပီး ေယာက္က်ား
ေတြက လည္း မိန္းမေတြ ေစခုိင္း သမွ် လိုက္လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ဖန္းဆင္းေပးထားတယ္ဆိုတာ က ဒီလိုေလ။
မိန္းမေတြ ေစခုိင္းသမွ်ကို ေယာက္က်ားေတြ လိုက္လုပ္ေပးမွ မိန္းမေတြက ေယာက္က်ားေတြကို ခ်စ္မွာေပါ့။

ဘုရားသခင္။ ။ကဲ တရားမွ်တတယ္ မဟုတ္လား။

ဒီးဒိုး။
၁၅၊၀၇၊၂၀၁၂။

ဖတ္ခဲ့ဖူးတဲ့ စာကို မွတ္မိသေလာက္ ၿပန္ေရးၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္။မူရင္း စာေရးသူကို သိေသာသူမ်ား မူရင္းစာေရးသူ နာမည္ကို ေဖာ္ၿပႏိုင္ပါတယ္။

Sunday, July 1, 2012

ေရနက္ ရာ....။


တခါတေလ ရယူပုိင္ထားတာေလး ဆံုးရံွးရခုိက္ ၀မ္းနည္းၿခင္းေတြ ရင္၀ယ္ပို္က္ထားလုိ႔ေပါ့။
တကယ္ေတာ့ သခင္ရယ္ သခင္ ေပးသမွ် သခင္ၿပန္လည္ သိမ္းပုိက္မယ္ဆိုတာကို သတိမမူ ခဲ့မိတဲ့ အမိုက္သားမို႔ ခြင့္လြတ္ပါ အရွင္ရယ္။
ႏွလံုးသား ဆတ္ဆတ္ခါ နာက်င္လို႔ အၿမတ္ႏိုးဆံုးမို႔ သခင္ရယ္ ၿပန္လည္ မသိမ္းပုိက္ေစခ်င္ေပမယ့္
သခင့္ရဲ႕ အလိုေတာ္ကို ၀န္ခံ ႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားေပးသနားပါ။
ဒီထက္ပိုရ်္
သခင္အလိုေတာ္ ကို နားလည္ နုိင္တဲ့ စဥ္းစား ဆင္ၿခင္ညဏ္ ေပးသနားပါ။
အခ်စ္ခင္ဆံုး၊အၿမတ္ႏိုးဆံုး ခ်စ္ခင္သူေတြ စြန္႔ခြာ သြားတဲ့ အခါ၊ အကြ်န္႔ရဲ႕ေဘးမွာ သခင္သာ အကြ်န္႔ မ်က္ရည္ေတြ သုတ္ေပးရင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးေနတာကို ေတြ႔ရိွ၊နားလည္ခြင့္ေပးပါ။
အားနည္းတဲ့ ခြန္အားေတြနဲ႔ အကြ်ႏု္ပ္မွာ အယံုၾကည္ရဆံုး သူေတြက အကြ်န္႔ ေနာက္ေက်ာကို ဓါးနဲ႔ ထိုးတဲ့အခါအကြ်န္႔ ကို ေနာက္က ေပြ႔ဖက္ထားလို႔ အကြ်နု္ပ္ထက္ နာက်င္မွ ုကို ခံယူခဲ့ေသာ သခင္ရဲ႕
ေကာင္းၿခင္းမ်ားကို ရည္တြက္ခြင့္ နားလည္ခြင့္ေပးပါ။

ရင္မွာ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္းေတြမဲ့ ေမွာင္မိုက္ေတြ စိုးမိုးတဲ့ အခါတိုင္း ေရွးက အေမွာင္တကာ့ အေမွာင္ဆံုး အမိုက္ဆံုးထဲ က သခင့္ရဲ႕ တြဲလက္နဲ႔ သခင့္ေၿခေတာ္ရင္းဆီ ေခၚေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကာလ ကို အမွတ္ရေစၿခင္း အသိညဏ္ ေပးသနားေတာ္မူပါ။
ေကာင္းၿမတ္ေတာ္မူလွေသာ သခင္ရဲ႕ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကို ရည္တြက္ႏိုင္ေသာ ခြန္အားေပးသနားေတာ္မူပါ။

အားၾကီးလွတဲ့ ရန္သူ အကြ်ႏု္ပ္ေဘး ၀န္းရံလို႔ အားငယ္ထိတ္လန္႕တဲ့ အကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ စိတ္၊ သခင္မ်ား စြန္႔ခြာသြားၿပီးလားဆိုတဲ့ အကြ်န္ ကြ်ႏု္ပ္ရဲ႕ သံသယမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးမူပါ။
ဘိုး ေဘး ေတြ လက္ထက္ ကတည္း က ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ကိုယ္ေတာ္အား သံသယစိတ္ ကင္းစြာ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ႏိုင္ေသာ စိတ္သေဘာကို ေပးေတာ္မူပါ။

သခင္ အကြ်န္ုပ္ထက္ အင္အားၾကီးေသာ ရန္သူေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတိုင္း စိတ္ပ်က္ ညိဳးႏြမ္းရေသာအၿဖစ္မွ ကင္းေ၀းေစမူပါ။
ေသမင္းရဲ႕အရိပ္လြမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင့္၀ွမ္းတြင္း မွာ ေလ်ာက္သြားရေသာ္လည္း အကြ်ႏ္ုပ္ကို ခ်ီပိုးထားေသာ
သခင္ကို အမွတ္ရခြင့္ေပးပါ။

မတရားေသာ သူတို႔ဧ။္ မတရားေသာ အၿပဳအမူ၊အလုပ္အကုိင္မ်ားကို ၿငဴစူမိေသာ အကြ်ႏ္ုပ္အၿဖစ္ကို သနားေတာ္မူပါ။
ထိုသူတို႔ ဧ။္ အၿပဳအမူ၊အလုပ္အကိုင္မ်ားကို နားလည္ ေပးႏိုင္စြမ္း ရိွေသာသူ အကြ်နု္ပ္အား ၿဖစ္ေစေတာ္မူရ်္ သခင့္ ဘုန္းေတာ္ကို ထင္ရွားေစပါ။

သခင္ တမ္းတစြာ ေအာ္ဟစ္ ငိုေၾကြးခြင့္ၿပဳပါ။
သံသယစိတ္ေတြနဲ႕ အငတ္ေဘးကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္မလဲဆိုတဲ့ စိုးရိမ္စိတ္ေတြကို ႏွစ္သိ္မ့္ေပးပါ။
မိုးေပၚမွာ ပ်ံေနတဲ့ ငွက္ေလးတေကာင္ကိုေတာင္ အစားမစား ေစဘဲ အိပ္စက္ခြင့္မေပးဘူးဆိုတဲ့ သခင့္ရဲ႕
ေမတၱာကို အကြ်န္ုပ္ စိတ္ထဲ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ခြင့္ကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။
ယံုၾကည္ၿခင္း အားနည္းလွတဲ့ ကြ်ႏု္ပ္ စိတ္ကို အားၿဖည့္ ေပးေတာ္မူပါ။

သခင္ မနက္ၿဖန္အေရးေမ်ာ္ေတြးလို႔ ဘယ္သို႔ စားရမည္၊၀တ္ရမည္၊ေနရမည္ စိုးရိမ္ေနေသာ စိတ္ေသာကမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးေတာ္မူပါ။
ယခု စားေနရေသာ အစာ၊၀တ္ေနရေသာအ၀တ္၊  ေနထုိင္ေနရေသာ ေနရာအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ၿခင္းကုိ သာေပးသနားေတာ္မူပါ။

ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းေတြ ကင္းမဲ့၊ ၀တ္ၿပဳသူေတြ နတၳိၿဖစ္ေနတဲ့ သခင့္ရဲ႕ ဗိမာန္ေတာ္ေတြ ကို သတိရၿခင္းနဲ႔
သခင္အတြက္ ရည္စူး တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ သခင္ဗိမာန္ေတာ္မွာ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းခြင့္၊၀တ္ၿပဳ ကိုးကြယ္ခြင့္ေပး သနားေတာ္မူပါ။

သခင္ရယ္...အငယ္ဆံုးသူေတြမွာ အ၀တ္အစားကင္းမဲ့လို႔ မ၀ေရစာနဲ႔ ရိွေနရၿခင္းထက္ သခင့္ဥ္ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္းကင္းမဲ့ခြင့္ ကုိ ေပးသနားေတာ္ မမူပါနဲ႔။
သခင့္ဥ္သာ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္း ေရာင္နီသန္းလို႔ မ၀ေရစာေလးနဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီမြမ္းခြင့္ၿပဳပါ။
သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ တူရိယာေတြနဲ႔ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီမြမ္း သီခ်င္းမဆိုႏိုင္ေပမယ့္
အကြ်ႏု္ပ္ဧ။္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေသာ အသံ၊နာက်င္ခံစားရ ေသာ ညိဳးငယ္ သံၿဖင့္ သခင့္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ သခင္ ၾကားႏိုင္ပါေစ။ သခင္ လစ္လ်ဴ ရွဳ႕ေတာ္ မမူပါႏွင့္။

ပညာဆည္းပူးေလ့လာခြင့္ ေမ်ာ္လင့္ၿခင္း ေကာင္းကင္ၿပိဳက်ခဲ့ တဲ့ေနာက္ သခင့္ရဲ႕ ပညတ္ေတာ္ ကို နားဆင္ခြင့္ ရေအာင္ သခင့္ရဲ႕ ေရွ ြမ်က္နွာေတာ္ အငယ္ဆံုးေသာသူထဲ လွည့္ေတာ္မူပါ။
၀မး္နည္း ပူေဆြးသူတို႔ဧ။္ မ်က္ရည္ကို အစဥ္သုတ္ေပးခဲ့ေသာ သခင္...
အကြ်ႏု္ပ္တို႔ ခံစားရေသာ နာက်ည္းခံစားမွ ုမ်ား၊ ၀မ္းနည္း ငိုေၾကြးမွ ုမ်ား ကို နွစ္သိမ့္ေပးရန္ သခင့္လက္ေတာ္ ကို ေမ်ာ္လင့္ေစာင့္စားလ်က္ ရိွပါဧ။္

သခင္ အကြ်ႏ္ုပ္အား ဒီအရာအား လံုးထက္ ပိုရ်္ နက္ရိွင္းေသာ ေနရာသို္႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ။
ထိုေရနက္ရာ သို႔ ကိုယ္ေတာ္ ေစလြတ္ၿခင္း အေၾကာင္းကို အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ႏို္င္ေသာ စိတ္ခြန္အားကို ေပးသနားေတာ္မူပါ။
အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ဧ။္ လူမ်ိဳး လြတ္ေၿမာက္ရာ ပန္းတုိင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ ဥ္သာ ၿဖစ္ပါေစသတည္း။
ကိုယ္ေတာ္ အလိုရိွေတာ္မူလ်င္ အကြ်ႏ္ုပ္အား  ထိုအရာ အားလံုးထက္ပိုရ်္ ခက္ခဲေသာ၊နက္နဲ ေသာ ေနရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ။
ထိုအရာ အားလံုးတို႔ သည္ သခင့္အလိုေတာ္ အတိုင္းၿဖစ္ေစရ်္ သခင္ရဲ႕ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ ထင္ရွားေစရန္ အတြက္သာ ၿဖစ္ေစေတာ္မူပါ။

ထိုေရနက္ရာ အရပ္သည္ သခင္ေစလြတ္ေသာ အရပ္ၿဖစ္သကဲ့ သို႔ အကြ်ႏ္ုပ္သည္လည္း  ထိုေရနက္ရာ အရပ္ဥ္ သခင့္ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေစေသာ သူၿဖစ္ေစေတာ္မူပါ။

အာမင္။

ဒီးဒိုး။
၀၂၊၀၇၊၂၀၁၂။