Tuesday, October 23, 2012

ဒီမိုကေရစီ ကို မုန္းတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္ အားကိုစိတ္ေတြ မ်ားလြန္းေနရ်္လာေတာ့ မသိပါ။
အေမစု လုပ္ေပးလ်ွင္ရႏိုင္မည္။အေမစု ေၿပာလ်ွင္ၿဖစ္ႏိုင္မည္။
အေမစုသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တေနေသာ အာဏာရွင္ေတြကို ၿဖဳတ္ခ် ဒီမိုကေရစီ ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ဟုထင္မိပါသည္။
ဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ့္အထင္ ကြ်န္ေတာ္အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။
အမွန္ေတာ့ အေမစု သည္ အာဏာရွင္ကို တြန္းလွန္ၿဖဳတ္ခ်မည္ ဟု တခါမွ မေၿပာဘူးပါ။
ဒီမိုကေရစီ ကို ရေအာင္လုပ္ေပးမည္ ဟုလည္း တပါဒမွ မဟ ဖူးပါ။
အေမစု သည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဒါမ်ိဳး ဟု ၿပဳမူေနထိုင္ လုပ္ေဆာင္ၿပေသာ မီးရွ ုးတန္ေဆာင္ တစင္းသာၿဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေမစု၏ ဂုဏ္ရိွန္၊ပါ၀ါ ႏွင့္ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြကို ၾကည့္ရ်္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အေမစုအေပၚ အရာရာ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္မိၿခင္းသည္
ကြ်န္ေတာ္ အတန္းနွင့္စာလ်ွင္ မမွားႏိုင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီ တက္လမ္းတဲ့ ေနရာမွာ တဆင့္ၿခင္းတက္လွမ္းရေပမည္။ မမွားပါ။ အေၿပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔ၿပရန္သာလိုပါသည္။
ဒီကေန႕ ဒီမိုကေရစီ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အရင္ဆံုး အေၿခခံ ဥပေဒကိုၿပင္ရေပမည္။ ဒါလည္း မွန္ေပသည္။
အေၿခခံဥပေဒ ကိုၿပင္ဖို႔ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ လိုသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အေၿခခံ ဥပေးကို ၿပင္ဆင္လိုလ်င္ လြတ္ေတာ္တြင္ အေၿခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ရ်္ ဆံုးၿဖတ္မဲ ေပးရမည္ မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဒီေတာ့ ဒီလြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနေသာ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးသည္ စည္းကမ္းအားလံုးကို လိုက္နာရေပမည္။
မလိုက္နာလ်ွင္ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရိွေပမည္ မဟုတ္ပါ။

ဒီေတာ့ကာ အေၿခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၿဖစ္ေနေပသည္။
ထို႔ထက္ပိုရ်္ မဲခြဲ ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္လည္း သူတို႔၏ စိတ္ၾကိဳက္ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္ ၂၅ရာခို္င္ႏံုန္း ကိုလည္း လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထားရိွထားသည္။
အာဏာရွင္တို႔၏ က်ဴးပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ရွင္းပစ္ရမည္ စကားအတိုင္း ရန္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အစိတ္သားေတာင္မခ်န္ ရွင္းပစ္ခဲ့ၾကသည္ ကုိ ခံစားရခဲ့တဲ့ သူတိုင္း သိေပမည္။
ထိုအာဏာရွင္တို႔ သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ရာတြင္ အမိ၀မ္းတြင္း သေႏၵတည္ေနေသာ အစိတ္သားကိုပင္ေၾကာက္ရြံ႕ သည္။
ထို႔ထက္မက ထိုအစိတ္သားသည္ တေန႔ေန႔ တြင္ ထိုအစိတ္သား သေႏၵသားသည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
အာဏာရွင္တို႔သည္ ထိုစကားအတိုင္း အစိတ္သား ဆိုေသာ သေႏၵကို အာဏာရွင္တို႔ ရွင္က်န္ဖို႔ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ သေႏၵ တည္ေနေစခဲ့သည္။
ထို အာဏာရွင္ ေလာင္းလ်ာ ကို တရားဥပေဒအရ ဘယ္လိုရွင္းထုတ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ပညာရွင္မ်ား ပိုနားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဆိုလ်င္ေတာ့ ဒီကေန႔ တိုင္းၿပည္အေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တၿခားသူမ်ား ဆုိသည္ အတုိင္း တဆင့္ၿခင္းသြားလ်င္ အမွားနည္းႏိုင္ပါသည္။လက္ခံ ပါသည္။
အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ မွာ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ေနေပမည္။ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူရ်္ လုပ္ေဆာင္ သည္ က အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ခံစားေနရေသာ ၿပည္သူေတြ၏ မလံုၿခံဳေသာဘ၀ ကို လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။
လက္ငင္းေၿဖရွင္းရန္ရိွေနေသာ
ရခုိင္ေဒသ ရခုိင္ၿပည္သူမ်ား ဘ၀ လံုၿခံဳေရး
ေထာင္ေသာင္း မက အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကခ်င္ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
လယ္လုပ္မွ ထမင္းစားရမည္ ၿဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာမ်ား ၿပန္လည္ ရရိွေရး။
တၿခား လက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးမ်ားစြာတို႔ သည္ အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လားလားမ်ွ မသက္ဆိုင္ပါ။
ထိုလက္ငင္း ေဆာင္ရြက္စရာကို ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ရ်္ ေၿဖးေၿဖးၿခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေၿဖးေၿဖေဆာင္ရြက္ပါပါမည္။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ တိုင္းၿပည္ၾကီး ေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာ ကို လက္ရိွအစိုးရ ႏွင့္ လြတ္ေတာ္အဖြဲ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ၿခင္းမရိွရ်္ (...)မွ အခ်ိန္မီ ကယ္တင္ရေသာ အၿဖစ္မ်ိဳး က်ေရာက္ၿပန္ပါအုန္းမည္။

ထိုသို႔ေၿပာရၿခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ သမၼတၾကီးႏွင့္ () အေပၚ မယံုမၾကည္ၿဖစ္လြန္းၿခင္း၊သံသယ လြန္ကဲေနၿခင္းေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါ။
"ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ ဆိုသည္မွာ ၿဖစ္သည္ ႏွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္ပါသည္" ဆိုေသာ စကားကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။


ရခုိင္ေဒသမွ ရခုိင္ၿပည္သူမ်ား ဘယ္ႏွေယာက္ေသေသ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ တမလြန္ဘ၀ကို ေရာက္ေသာ ရခိုင္ေသြးၿခင္းမ်ား ကို ၿပင္လည္  အသက္ရွင္ခြင့္ေပးမွာလား။
အေၿခခံ ဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးကို ယခုခ်က္ခ်င္း အလိုမရိွပါ။ရခုိင္တိုင္းရင္းသား ညီကို မ်ား အသက္ရွင္ေရး၊အမ်ိဳးဘာသာ မပေပ်ာက္ကို ခုခ်က္ခ်င္းလိုပါသည္။
ကခ်င္ၿပည္သူ ၿပည္သားမ်ား အသက္ေပး ဒုကၡေရာက္ေနၿခင္းမ်ားကို အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားစြာကို ၿပန္ေပးမွားလား။
အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို ယခုမလိုေသးပါ။ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ေဖာက္ၿပားေနေသာ လူအခြင့္အေရးကို အဆံုးသတ္ေပးဖို႔ အလိုရိွပါသည္။
လုပ္စားစရာမရိွေတာ့ တဲ့ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ဘ၀ ကို အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စပါးေတာင္လိုပံုေစမွာလား။
အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးကို ယခု ခ်က္ၿခင္းမလိုေသးပါ။လယ္သမားမ်ား ဘ၀ လယ္ယာ လုပ္စားႏိုင္ေရးကိုသာ အလိုရိွပါသည္။

ဒီေတာ့ကာ ဒီကိစၥကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ကို ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အေမစုကလြဲလို႔ တၿခားတေယာက္မွကို မေတြ႔တာ။
ဒါကလည္း အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္ေနမိလို႔ ၿဖစ္မွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္လည္း သိပါတယ္။ အေမစုဟာ ဘုရားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရလည္း မဟုတ္ပါဘူး....အဲ အစိုးရ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေၿပာလို႔ မရေတာ့ဘူး။
အေမစုဟာ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါေနတဲ့ အတြက္ အစိုးရ တစိတ္တပိုင္းေတာ့ၿဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
မိသားတစုမွာ သမီးၾကီးသည္လည္း မိသားစု ဘ၀လံုၿခံဳ တိုးတက္ေရးသည္လည္း အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။
မိခင္၊ဖခင္ တုိ႔၏ တခါတရံ လြဲမွားေနမႈမ်ားကို သတိတရ လမ္းညြန္ အသိေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဒါမွမဟုတ္ ထိုသမီးၾကီးသည္ ထိုမိသား၏ လမ္းေကာင္းကို မညြန္ၿပႏိုင္ေအာင္ မိဘ တုိ႔ က ပိတ္ဆို႔ ထားသည္ ဆိုပါလ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိေတာ့ပါ။
ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္ေသာ ေမ်ွာ္လင့္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို ေမ်ွာ္လင့္ယံုသာ ရိွပါေတာမည္။

ဒီေတာ့ ဒီကေန႔ အေရးတၾကီး(ကြ်န္ေတာ့္အတြက္သာ လူေၿပာမ်ားေနေသာ တၿခားၿပည္သူေတြအတြက္ပါ)ၿဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ဘာလို႔ မေဆြးေႏြး မတိုင္ပင္ၾကေနတာလဲ။
တို႔မီး ရိႈ႕မီး လုပ္ေနတာမဟုတ္ရပါဘူး။ တကယ္ လိုခ်င္လို႔ ေၿပာေနရတာပါ။ ပညာရိွေတြ သတိၿဖစ္ခဲ ဆိုတာကို သတိရလို႔ ဘယ္သူေတြမ်ား သတိလည္လာ မလဲလို႔ ေၿပာၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အေန နဲ႔ ကေတာ့ အေမစု က လြတ္ေတာ္မွာ ရခုိင္ေဒသ အေရးကို အေလးေပး ေၿပာဆိုမယ္ဆိုရင္ အားလံုးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းၿဖစ္တဲ့ ရခုိင္ၿပည္နယ္ ကုလားေတြ နယ္မၿဖစ္ေသးခင္၊ရခုိင္ေဒသမွာ -ြတ္ေတြ မၾကီးစိုးေသးခင္ လြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္ပါၿပီ။
ဒီလိုပါဘဲ ကခ်င္အေရး၊လယ္သိမ္းပိုက္ခံ လိုက္ရတဲ့ လယ္သမားအေရးေတြ ကို အေရးေပၚ အေနနဲ႔ ဘာလို႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္တာပါလဲ။

ပုလဲဆိမ္ကမ္းကို ဂ်ပန္ေတြ ဗုန္းၾကဲေတာ့ အေမရိကန္ အေရးတၾကီး အစည္းေ၀းေတြေခၚ ဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္မလဲ တို႔ ၿပည္သူေတြအတြက္ေပါ့။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေၿခခံ ဥပေဒေတြ လည္း ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြ အသာထားအုန္း တို႔အားလံုး ရဲ႕ အေရးေပၚ ဂ်ပန္ကို ဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္မလဲ ခ်က္ၿခင္းေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မယ္။
ဒါကေတာ့ ႏွလဘိမ္းတုန္းကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေတြးေပါ့။

ရခုိင္သားခ်င္းေတြအေရး၊ညီကိုၿခင္းၿဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္အေရး၊ေက်းဇူးရွင္လယ္သမား ေတြအေရး ကို လစ္လ်ဴရႈ႕ ၿပီး ေနၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္ရံုကေလးပါ။
ဒါဆိုရင္ အဲဒီ ၿပည္သူေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ အေရးတၾကီး ဆိုတာ လြတ္ေတာ္အတြက္ အေရးတၾကီးမဟုတ္လို႔လားမသိဘူး။။
အေၿခခံဥကေဒ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ဘဲ ေၿပာေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သံသယတစ္ခု ၀င္လာတယ္ဗ်။
ဘာလို႔ အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ဘဲ လို႔ ေၿပာေနတာပါလိမ့္ေပါ့။
ကြ်န္ေတာ္ထင္မွတ္လိုက္တာ က ဒီလို.။
အာဏာရွင္ ေတြက လည္း သူတို႔ေနရာ ေလးကို တည္ၿမဲဖို႔  အေၿခခံ ဥပေဒကို သူတို႔ အသက္ရွင္ေရး အတြက္ အခိုင္အမွာဆြဲထားသည္။
ေနာက္ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ လည္း အာဏာရွင္ အစိတ္သား သေႏၵေလးကို ပါ မ်ိုဳးေစ့ခ်ထားသည္။
ဒါမွလည္း အာဏာရွင္ေတြ ရွင္သန္ႏိုင္မွာကိုး။

ဒါကို အေမစုနဲ႔ က်န္အဖြဲ႕မ်ားက လည္း မသိ မဟုတ္ သိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  မိမိတို႔ ေနရာ အတြက္ အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ သာ တစိုက္မတ္မတ္ ေၿပာဆိုေနပါသည္။

ၿပည္သူေတြ ဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ ကို အေလးမထား။မိမိေနရာရ ေရးကို သာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဟု ထင္မွတ္မိေနပါေတာ့သည္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏရွင္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းၿပ အေၿခခံ ဥပေဒအရ မိမိေနရာ ခုိင္ၿမဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
အေမစုႏွင့္ က်န္အဖြဲ႔ေတြက လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းၿပ မိမိေနရာ ရေရးအတြက္ အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနပါေတာ့သည္။
ဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းၿပခံ ၾကီးကို မုန္းတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ေနရာရေရး သာအာရံုခံ စိတ္၀င္စားတဲ့ သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္လည္း တၿခား အေၾကာင္းၿပစရာေတြရိွေနအုန္းမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္လည္း အားအားရိွေၿပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
အေမစုေၿပာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္မွာ ထမင္းခ်က္ေနတဲ့ အိမ္ရွင္မေတာင္ ထမင္းခ်က္ေနၿခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းပါတဲ့။
ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေရးအတြက္ သဲတမံုေပါ့ ဒီစာေရးၿခင္းကေလ။

ကြ်န္ေတာ္ထင္တာ မွားႏိုင္ပါသည္၊ မွန္လည္း မွန္ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိန္က အေၿဖေပးႏိုင္ပါသည္။ ပညာရိွေတြက ေတြ အခ်ိန္ကို လိုအပ္မည္ မထင္ပါ။မွန္သည္ မွားသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။

ဒီးဒိုး။၁၄၊၁၀၊၂၀၁၂။မြန္းလြဲ ၁:၄၁။

Saturday, October 13, 2012

စားဖားမ်ား စည္းလံုးၾကၿပီလား...

သမၼတၾကီး ကေၿပာတယ္..အေၿခခံ ဥပေဒအရ၊ လြတ္ေတာ္ ေတြေရာ ၿပည္သူေတြေရာ ေထာက္ခံရင္ အေမစုကို သမၼတေနရာလြဲေပးမည္။
အေမစုကလည္းေၿပာပါတယ္ အေၿခခံ ဥပဒအရ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာ ၿပည္သူေတြ ဆႏၵအရ သမၼတ ေနရာကို ယူေပးပါဆုိလ်င္ ယူေပးႏိုင္၊ ယူရဲႏိုင္ရမယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီေန႔ေတာ့လည္း တေယာက္ၿပစ္ကို တေယာက္ခြင့္လြတ္၊ေနရာအတြက္ ပဒန မထားဘဲ ၿပည္သူေတြ ဆႏၵ ကို ၿဖည့္ဆည္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာမ်ား မုဒိတာပြားစရာ၊ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလုိက္တာ ဗ်ာ။

ဒီသမၼတ ေနရာအတြက္ ၿပည္သူေတြ ဆႏၵကို အေလးထားလိုက္ၾကတာမ်ား ၀မ္းသာ ပီတိၿဖစ္မိပါရဲ႕။
ဒီလိုၿပည္သူေတြ ဆႏၵကို လစ္လ်ဴရႈ ေနလာခဲ့ၾကတာမ်ား ရာစုႏွစ္ေက်ာ္ေပါ့။
ဒီကေန႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ၿဖစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၿဖစ္ေပမယ့္ ဗုဒၵဘာသာ စကား "သာဓု" ကို ယူသံုးၿပီး နွစ္ၾကိမ္ေလာက္ေလာက္ ေခၚဆုိလိုက္ခ်င္ရဲ႕။
"သာဓု""သာဓု" ပါဗ်ာ။
မင္းကလည္း "သာဓု"ဆိုတာ သံုးၾကိမ္ေခၚရတာ ဘာလုိ႔ ႏွစ္ၾကိမ္ဘဲ ေခၚတာလည္း လို႔ အၿပစ္ၿမင္ေနၾကမလား မသိဘူး။
မသိနားမလည္ တဲ့ အမိုက္မဲမို႔ ပါ လို႔ဘဲ ေၿပာပါရေစေတာ့။

ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္ က ကြ်န္ေတာ္ကို ထိန္းတဲ့ ဆရာ ကို
"ဆရာ ကြ်န္ေတာ္အရက္ၿပတ္ပါၿပီ" လို႔ ေၿပာရင္
အဲဒီဆရာက
ေအးေအး"သာဓု""သာဓု" ပါဗ်ာတဲ့။
ကြ်န္ေတာ္ က ဆရာ ကလည္း "သာဓု" ဆိုတာ သံုးၾကိမ္ေခၚရတာေလ ဆိုေတာ့။
"ေခြးၿမီးေကာက္က်ည္ ေထာက္စြပ္ပါကြာ တဲ့ တကယ္ ၿပတ္တယ္ လို႔ ငါယံုၾကည္တဲ့ေန႔ရရင္ ေနာက္ သာဓု တေခါက္ ထပ္ေခၚေပးမယ္ လာယူ" တဲ့ ဗ်။

ကဲဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က အေမစုနဲ႔သမၼတၾကီးကို ဘာလို႔ သာဓု ႏွစ္ၾကိမ္ဘဲ ေခၚႏိုင္တာတုန္း။
ကြ်န္ေတာ္လိုဘာ မဟုတ္တဲ့ေကာင္ ကမ်ား ဆိုၿပီး လစ္လ်ဴရႈ႕ ထားၾကမလား။
မလုပ္နဲ႔ ေလ ကြ်န္ေတာ္ က အေမစုေရာ သမၼတၾကီးပါ အေလးထားတဲ့ ၿပည္သူေတြထဲက ၿပည္သူတေယာက္ဗ်။

ကြ်န္ေတာ္ စဥ္းစား မိတာ ဒီကေန႔ ၿပည္သူေတြ အေလးထား ေတာင္းဆို လိုလားေနတာ သမၼတၾကီး ေနရာ စြန္႔လြတ္ေရး၊ အေမစု သမၼတေနရာယူေရး မဟုတ္ေလာက္ဘူးဗ်။
သူတို႔ေတြက လည္း တကယ္ေၿပာေနတာ ေတာ့ မဟုတ္ေလာက္ပါဘူး။ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ဒီေနရာအတြက္  ရိပ္ေပး၊ သံဖမ္းေၿပာေနၾကၿပီ။
ဘာေၾကာင့္လဲဗ်ာ...ဘာေၾကာင့္လဲ စဥ္းကို မစဥ္းစားတတ္ေတာ့ဘူး။

ကခ်င္ၿပည္နယ္က လူေတြက ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာ ေသနတ္သံေတြၿငီမ္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။
ရခုိင္ၿပည္မွာ ရခုိင္ၿပည္သူေတြက ရိုဟင္ဂ်ာ ကုလားေတြ ရန္က လြတ္ကင္းဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။
ရွမ္းၿပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ထားၿပီးမွာ တိုက္တုိက္ေနလို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။
လယ္သမားေတြက လယ္ယာေၿမေတြ သိမ္းခံေနရလို႔ သူတို႔ရဲ႕ရပုိင္ခြင့္ အတြက္ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။
စာနယ္ဇင္း သမားေတြက စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊
ရုပ္ရွင္ ဂီတ က ရုပ္ရွင္ဂီတအတြက္ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေတာင္းဆိုသလဲ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လမ္းေပၚထြက္ တဲ့ အထိေတာင္ ေတာင္းဆိုေနၾကတယ္။

ခင္ဗ်ား တုိ႔ ၾကားမိသလား ဗ်။ဘယ္ေနရာမွာ ဦးသိန္းစိန္ၾကီးကုိ သမၼတ ေနရာက ဖယ္ေပးဖို႔ လမ္းေပၚထြက္ေတာင္းဆိုတာ။
အေမစုကို သမၼတေနရာ ယူေပးဖို႔  ဆႏၵၿပ ထုတ္ေဖာ္တာ ေတြေလ။။ ခင္ဗ်ားတို္႔ တေတြၾကားရင္ လက္တို႔ေပးစမ္းပါဗ်ာ။

ခုေတာ့ ၿပည္သူေတြ အမွန္တကယ္ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ အရာေတြကို လစ္လ်ဴရႈ႕ၿပီး သမၼတ ေနရာအတြက္ ေၿပာေနၾကၿပီ။
ဒါဆို ခုတ္တာ တၿခား ရွရာတေနရာ ၿဖစ္မေနေတာ့ဘူးလား။

သမၼတၾကီးက ေၿပာတယ္။တပ္မေတာ္ က စည္းကမ္းေသ၀ပ္တဲ့ တပ္မေတာ္၊ ဒီလို လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ မလုပ္ပါဘူးတဲ့။
လုပ္တယ္ မလုပ္တယ္ ဆိုတာ သမၼတၾကီး ေၿပာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ ခံစားခဲ့ ရတဲ့ သူေတြရဲ႕ ဆႏၵကို တရားဥပဒအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ သမၼတရဲ႕ အခြင့္ ကို သံုးခြင့္မရိွဘူးလား။
ငါ သမၼတ ေၿပာတဲ့ စကားနဲ႔ မင္းေၿပာတဲ့ စကား ဘယ္ဟာ ပိုအေရးပါမလဲ။ ဘယ္ဟာကို ပိုယံုမလဲ ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚ ဒီေန႔ စြန္႔လြတ္သင့္ပါၿပီ။
ၿပည္သူေတြ ရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ လြတ္ေတာ္၊ အေၿခခံ ဥပေဒ ကို ေလးစားလိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ၿပည္သူေတြ အမွန္ကို သမၼတၾကီးကို ေၿပာၿပႏိုင္ခြင့္ လမ္းေၾကာင္းေပးပါ။


အေမစုကလည္း ေၿပာပါတယ္။လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဘယ္အဖြဲ႔ အစည္းကို မဆို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္တဲ့။
ေကာင္းလိုက္တဲ့ အဆိုပါဘဲ။ၾကိဳက္ႏွစ္ သက္ၾကလြန္းလို႔ လက္ခုပ္သံေတြေတာင္း ဆူညံသြားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ၾကိဳက္တယ္ ေထာက္ခံတယ္။
တကယ္ေတာ့ ၿပည္သူေတြ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတာ ေၿပာေနဖို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
လုပ္ေဆာင္ဖို႔ပါ။ သမၼတၾကီး ကလည္း ငါ့တပ္မေတာ္ကဒီလို မလုပ္ဘူး ဆိုတာကို ေၿပာေနဖို႔ မဟုတ္ဘူး။
လုပ္တယ္ မလုပ္ဘူးဆိုတာကို တကယ္ သက္ေသၿပ ေပးဖို႔ နဲ႔ တကယ္ဘဲ တပ္မေတာ္ကို မတရား စြပ္စြဲတာ ဆိုရင္ မတရားစြပ္စြဲတဲ့ သူကို အၿပစ္ေပးဖုိ႔ပါ။
တကယ္လို႔ တပ္မေတာ္ က က်ဴးလြန္တယ္ ဆိုရင္လည္း တပ္မေတာ္ က တာ၀န္ရိွသူေတြကို အၿပစ္ေပးဖို႔ပါ။

အေမစု အေနနဲ႔ ကလည္း ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ဆုိတဲ့ စကားကို စင္ၿမင့္ေပၚမွာ ေၿပာေနရံုနဲ႔ မၿပီးပါဘူး။
အဲဒီ ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ နဲ႔ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီကေန႔ သမၼတၾကီးနဲ႔ အေမစုရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ကြ်န္ေတာ္ၿပည္သူတေယာက္အေနနဲ႔ ၾကားသိခဲ့ရၿပီ။
ဒီဆႏၵေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ေန႔ဟာ ဘယ္ေန႔လဲ ကြ်န္ေတာ္ သိခ်င္စမ္းရဲ႕ဗ်ာ။
ဟိုအရင္က ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း ေၿပာခဲ့ သလို လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ေနပါတယ္။
အဲဒီ ခင္ဗ်ားတို႔ လုိခ်င္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးကို တႏွစ္အတြင္း ရေအာင္ယူေပးမယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿပည္သူေတြ လိုခ်င္ေနတာ အဲဒါမ်ိဳး ဗ်။
သမၼၾကီးေရာ အေမစုေကာ ေၿပာခဲ့တဲ့ စကားေတြ ဘယ္ေတာ့လဲဗ်ာ။

ဒီကေန႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံဟာ စတင္ေၿပာင္းလဲခါစမို႔ အမွားမခံ ပါဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္ႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ့္ေမြ႔ရပါမယ္။
ေၿပာအုန္းမွာလားဗ်ာ...။
ဘယ္ေလာက္ ေၿဖးေၿဖးလုပ္မွာလဲဗ်ာ။ Norm ဆိုတဲ့ စံတခုကို သိခ်င္တယ္။
ဒါဆိုရင္ အလုပ္တခုကို အမွားမခံႏိုင္ဘူးဆုိတာ စိုးရိမ္လို႔လား ေၾကာက္လို႔လား။
ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္လွည့္မွာကို ေၾကာက္လို႔လား။
ဒါ ဆိုရင္ေတာ့ real Freedom is free from fear ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ မကိုက္ညီေတာ့ပါဘူး။

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း က ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး အဂၤလိပ္ကို တုိက္တာ ဒီစစ္တပ္ကို စတင္ဖြဲ႔စည္း ခါစ မို႔ အမွားမခံဘူးလို႔ မေၿပာဘူး။
ခုမွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခါစမို႔ တိုက္ပြဲငယ္ေတြဘဲ တုိက္မယ္ မေၿပာဘူး။
အင္အားၾကီးမားတဲ့ နယ္ခ်ဲ႔ ေတြကို တုိက္ထုတ္ေတာ့ ငါ့စစ္တပ္ မၿဖစ္ႏိုင္ေလာက္ဘူး လို႔ မေၿပာဘူး။
အမွန္တရားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ပန္းတိုင္အတြက္ ပန္းတိုင္ကို ဘဲ ၾကည့္ခဲ့တယ္။
ၾကားက ဘာၿဖစ္မွာ မို႔လို႔၊ဘာေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆိုတာမရိွဘူး။

အေမစုနဲ႔ သမၼၾကီးကို ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ႏိွဳင္းေၿပာရတာ ကလည္း ႏွစ္ေယာက္စလံုးကို ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းလို ေခါင္ေဆာင္မ်ိဳး ၿဖစ္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ဘူး ၿဖစ္တယ္ လို႔ ယံုၾကည္ေနလို႔ပါဘဲ။
ကြ်န္ေတာ္ ကဘဲ အလ်င္လိုေနလို႔လား မသိပါဘူးေနာ္။
အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း စကားကိုၾကည့္လို႔ေၿပာအုန္းမလား မသိဘူး။
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ေၿဖးေၿဖးဘဲ ေလ်ာက္တယ္ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ၿပန္မလွည့္ဘူးဆိုတာ ကို ေထာက္အုန္းမလား။
အမွန္ေၿပာရရင္ ဟိုအရင္ ေစာေမာင္ေၿပာတဲ့ စကား ဆႏၵ မေစာၾကပါနဲ႔ ဆုိၿပီး တဲ့ အဓိပၸါယ္ဟာ ငါ့ကို ေၿဖဖို႔ စဥ္းစားခြင့္ေပးပါအုန္း ၿဖစ္ေနအုန္းမွာ။
ေနာက္ထပ္ ငါ့တို႔ အာဏာ ဘယ္လိုဆက္ဖို႔ စဥ္းစားခြင့္ကို ေတာင္းဆို သလိုမ်ိဳး။
ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းက နယ္ခ်ဲ႕ ဆိုတဲ့ တုိင္းတပါး ဆီက လြတ္လပ္ေရး ယူဖို႔ တႏွစ္တဲ့။
အခု ကြ်န္ေတာ္တို္႔ ၿပည္မွာ ၿဖစ္ေနတာ တႏွစ္ မကေတာ့ဘူး။ သိၾကရဲ႕လား..။
ဘယ္ေတာ့လဲဗ်ာ။


ဟိုအရင္ က ေန၀င္း ေၿပာခဲ့တဲ့ စကား ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ေခါင္းထဲ ထည့္မွတ္ထားေနၾကသလား။
"လူနပ္ ခ်မ္းသာ" တဲ့
လူ၊ နတ္ ခ်မ္းသာတယ္ မသာတယ္ေတာ့ မသိေတာ့ပါဘူ။ လူနပ္ ခ်မ္းသာေအာင္ေတာ့ မလုပ္ၾကပါနဲ႔ေတာ့။
တကယ္ေတာ့ ၿပည္သူေတြဆုိတာ တကယ့္ကို ဘာမွ မသိနားမလည္တဲ့ သူေတြပါဗ်ာ။
တကယ္ လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ သူေတြကို ၾကည့္ပါ။ တကယ္ကို ရိုးသား၊ၿဖဴစင္တဲ့ သူေတြပါ။
အေမစု ကိုေရာ သမၼတၾကီးက ပါ ငါတို႔ေတာ့ ဒီလိုေဟ့ ဆိုရင္ အဲဒီ အခြင့္ထူးခံ မဟုတ္တဲ့ အခ်ိဳးအေဖာက္ခံ ၿပည္သူေတြက သမၼတၾကီးနဲ႔ အေမစု စကားအတိုင္းလိုက္နာၾကမွာပါ။
အေမစုေရာ သမၼတၾကီးပါ ခုလို ေနရာေတြရဖို႔ အဲဒီ ခ်ိဳးေဖာက္ခံ ၿပည္သူေတြ ၿပံဳးပန္းေ၀ေ၀နဲ႔ မဲေတြေပးခဲ့ၾကတာ မေမ့ေစခ်င္ပါဘူး။
လူနတ္ ခ်မ္းသာေအာင္ဘဲ လုပ္ပါဗ်ာ..။
လူနပ္ အၿဖစ္ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔။


သမၼတၾကီးေရာ အေမစုပါ ၿပည္သူေတြ က လိုလားလို႔ သမၼတေနရာ ကို ယူႏိုင္ရဲတဲ့ သတၱိရိွၾကရင္ ဒါမွမဟုတ္ သမၼတေနရာကို စြန္႔လြတ္ရဲ တဲ့ သတၱိရိွရင္ အဲဒီၿပည္သူေတြရဲ႕ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ၿပႆနာေတြကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ သတၱိရိွ ေပးပါ။
တပါးႏိုင္ငံမွာ အၿပစ္ေတြ ခြင့္လြတ္ၾက၊လက္ခုပ္သံေတြ ေၿဖာင္းေၿဖာင္း ေ၀ေနတာေတြ ခံစားၾက။
အဲဒီေနာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အႏွိမ္ခံ၊ အခ်ိဴးေဖာက္ခံ ေနရတဲ့ ၿပည္သူေတြ ဆီ တခါတေခါက္ေလာက္ လာၿပီး ၿပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ရည္မ်ားကို ၾကည့္ဖို႔ ဆႏၵေလး မရိွဘူးလားဗ်ာ။
အဲဒီ ႏိုင္ငံၿခားကၿပည္သူေတြရဲ႕ လက္ခုပ္တီးသံ ေလာက္မညံ နုိင္ေပမယ့္ တခါတေခါက္ေလာက္ အေရာက္လာမယ္ ဆိုရင္ သမၼတၾကီးေရာ အေမစုေနရာအတြက္ ရင္ဘတ္ၾကီးထဲကေန မ်က္ရည္လက္ခုပ္သံေတြဟာ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ရဲ႕ ေနရာ အတြက္ အၿပည့္အ၀ ၿဖစ္ေနမွာပါ။

ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္သိတာတစ္ခု ကေတာ့ လက္ေတြမပါတဲ့ အသိဟာ မသိတာထက္ ဆိုးတယ္ တဲ့။
သမၼတၾကီးေရာ အေမစုပါ ဘာလုပ္ရမယ္ ဆိုတဲ့ အသိေတာ့ ရိွေနၾကၿပီ။
ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕ လိုက္မလုပ္ ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေနာက္ ရာစု၀က္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ဆက္ေနဖို႔ ၿပည္သူေတြ အားတင္းထားၾကရမွာပါ။

ကြ်န္ေတာ္က ေတာ့ အေမစုရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဴးေဖာက္တာကို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စကားရဲ႕ေနာက္ က ဘယ္လို ၿပင္းၿပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ပါလိမ့္ ဆိုတာို အရမ္း သိခ်င္ေနမိတယ္။အဲလိုဘဲ အေမစု ပါးစပ္က မခ်တဲ့ ၿပည္သူေတြက လည္း သိခ်င္ေနလိမ့္မယ္။

ထို႔အတူ သမၼတၾကီး ရဲ႕ ၿပည္သူေတြအေပၚ စစ္တပ္က မတရားတာ မလုပ္ပါဘူး ဆိုတာကို ဘယ္လို သက္ေသၿပမလဲ သိခ်င္စမ္းပါ့။လြတ္ေတာ္မွာ ရိွတဲ့ သူေတြနဲ႔ ၿပည္သူေတြလည္း စိတ္၀င္တစား ေမ်ာ္လင့္ေနၾကမွာဘဲ။

ေၿမာက္ပိုင္းက စစ္ပြဲဒဏ္ အလူးအလိမ့္ ခံေနရတဲ့ ကခ်င္မ်ား
ရခုိင္မွာ တၿခား တပါး သားရဲ႕ လြန္က်ဴးမႈ ခံေနရတဲ့ ရခုိင္ ေသြးခ်င္းမ်ား
လယ္ယာေတြ သိမ္းပိုက္ခံ လိုက္ရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား
နဲ႔ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဴးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ၿပည္ေတြ အားလံုး က သမၼတၾကီးရဲ႕ ေနရာ စြန္႔လြတ္ရဲ တဲ့ သတၱိ။ အေမစုရဲ႕ ၿပည္သူအားလံုး ရဲ႕ ဆႏၵ သာရိွမယ္ဆိုရင္ ၿပည္သူေတြ အတြက္ သမၼတ ေနရာ ရယူေပးရဲ တဲ့ သတၱိအတြက္ ဂုဏ္ယူေနၾကပါတယ္။

ထို႔ အတူ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ ခ်ိဳးေဖာက္ခံ၊အႏိွမ္ခံ ဘ၀ကို တရားဥပေဒ အေၾကာင္းအရ ေက်ာသားရင္ သား မခြဲၿခားဘဲ တာ၀န္ယူ ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ သတၱိရိွေနၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကရဲ႕ဗ်ာ....။

အခုလို အတိတ္ အေၾကာင္းကို သက္ပုန္းေခ်လို႔ ေရွ႕ဆက္လက္တြဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္ရိွၾကတာ တိုင္းၿပည္တၿပည္ရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ေကာင္းမွ တကယ့္ကိုေကာင္းပါတယ္ဗ်ာ.။

ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ စကား ကိုလည္း ၾကားၾကားေယာက္ကာ ကြ်န္ေတာ္ က ေနာက္ၿပန္ဆြဲသမား၊ မယံုၾကည္တတ္သူၿဖစ္ေနမလား မသိေတာ့ပါဘူး။
အဲဒီ စကား ၾကားဖူးၾကမွာပါ။။။ ညီညြတ္တာ ေကာင္းပါတယ္။သိပ္ကို ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စာဖားေတြ ညီညြတ္တာေတာ့ မေကာင္းဘူးတဲ့ဗ်။

ကဲ ၿပႆနာ အရင္းအၿမစ္ ကို ရွာေဖြေတြရိွၿပီး ဘယ္ အခ်ိန္အတြင္းေၿဖရွင္းႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ လမ္းစ ကို အၿမန္ဆံုးရွာေဖြ ေတြ႔ရိွေနေစခ်င္ေတာ့တာပါဘဲဗ်ာ။
ကြ်န္ေတာ္ ေတာ့ သာဓု သာဓု ႏွစ္ၾကိမ္ေခၚတယ္ဗ်ာ..။ ေနာက္တၾကိမ္ေတာ့ ၿပည္သူေတြ ရဲ႕ ဆႏၵ ကို စၿပီ အမွန္တကယ္ ေၿဖရွင္းပါၿပီ ဆိုၿပီး တရား၀င္ ေၾကၿငာတဲ့ေန႔ၾက
သာဓု ေနာက္တၾကိမ္ ေခၚမယ္ဗ်ာ။


ဒီးဒိုး။
၉၊၁၀၊၂၀၁၂။ ည ၇:၄၇။