Tuesday, October 23, 2012

ဒီမိုကေရစီ ကို မုန္းတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္ အားကိုစိတ္ေတြ မ်ားလြန္းေနရ်္လာေတာ့ မသိပါ။
အေမစု လုပ္ေပးလ်ွင္ရႏိုင္မည္။အေမစု ေၿပာလ်ွင္ၿဖစ္ႏိုင္မည္။
အေမစုသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လိုလားေတာင့္တေနေသာ အာဏာရွင္ေတြကို ၿဖဳတ္ခ် ဒီမိုကေရစီ ကုိ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ဟုထင္မိပါသည္။
ဒါကလည္း ကြ်န္ေတာ့္အထင္ ကြ်န္ေတာ္အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။
အမွန္ေတာ့ အေမစု သည္ အာဏာရွင္ကို တြန္းလွန္ၿဖဳတ္ခ်မည္ ဟု တခါမွ မေၿပာဘူးပါ။
ဒီမိုကေရစီ ကို ရေအာင္လုပ္ေပးမည္ ဟုလည္း တပါဒမွ မဟ ဖူးပါ။
အေမစု သည္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဒါမ်ိဳး ဟု ၿပဳမူေနထိုင္ လုပ္ေဆာင္ၿပေသာ မီးရွ ုးတန္ေဆာင္ တစင္းသာၿဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေမစု၏ ဂုဏ္ရိွန္၊ပါ၀ါ ႏွင့္ သူမ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြကို ၾကည့္ရ်္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အေမစုအေပၚ အရာရာ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္မိၿခင္းသည္
ကြ်န္ေတာ္ အတန္းနွင့္စာလ်ွင္ မမွားႏိုင္ပါ။

ဒီမိုကေရစီ တက္လမ္းတဲ့ ေနရာမွာ တဆင့္ၿခင္းတက္လွမ္းရေပမည္။ မမွားပါ။ အေၿပာမဟုတ္ လက္ေတြ႔ၿပရန္သာလိုပါသည္။
ဒီကေန႕ ဒီမိုကေရစီ တက္လွမ္းႏိုင္ဖို႔ အရင္ဆံုး အေၿခခံ ဥပေဒကိုၿပင္ရေပမည္။ ဒါလည္း မွန္ေပသည္။
အေၿခခံဥပေဒ ကိုၿပင္ဖို႔ ဘယ္လိုအခ်က္ေတြ လိုသည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ။
ေသခ်ာသည္ကေတာ့ အေၿခခံ ဥပေးကို ၿပင္ဆင္လိုလ်င္ လြတ္ေတာ္တြင္ အေၿခခံ ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ရ်္ ဆံုးၿဖတ္မဲ ေပးရမည္ မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။
ဒီေတာ့ ဒီလြတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနေသာ လြတ္ေတာ္အမတ္အားလံုးသည္ စည္းကမ္းအားလံုးကို လိုက္နာရေပမည္။
မလိုက္နာလ်ွင္ အေၿခခံဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ရိွေပမည္ မဟုတ္ပါ။

ဒီေတာ့ကာ အေၿခခံဥပေဒသည္ အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ စိတ္ၾကိဳက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒၿဖစ္ေနေပသည္။
ထို႔ထက္ပိုရ်္ မဲခြဲ ဆံုးၿဖတ္ရာတြင္လည္း သူတို႔၏ စိတ္ၾကိဳက္ ဆံုးၿဖတ္ႏိုင္ရန္ ၂၅ရာခို္င္ႏံုန္း ကိုလည္း လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ ထားရိွထားသည္။
အာဏာရွင္တို႔၏ က်ဴးပင္ခုတ္ က်ဴငုတ္မက်န္ ရွင္းပစ္ရမည္ စကားအတိုင္း ရန္သူႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အစိတ္သားေတာင္မခ်န္ ရွင္းပစ္ခဲ့ၾကသည္ ကုိ ခံစားရခဲ့တဲ့ သူတိုင္း သိေပမည္။
ထိုအာဏာရွင္တို႔ သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ရာတြင္ အမိ၀မ္းတြင္း သေႏၵတည္ေနေသာ အစိတ္သားကိုပင္ေၾကာက္ရြံ႕ သည္။
ထို႔ထက္မက ထိုအစိတ္သားသည္ တေန႔ေန႔ တြင္ ထိုအစိတ္သား သေႏၵသားသည္ ရွင္သန္ၾကီးထြားလာႏိုင္သည္ကိုလည္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ၾကပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္
အာဏာရွင္တို႔သည္ ထိုစကားအတိုင္း အစိတ္သား ဆိုေသာ သေႏၵကို အာဏာရွင္တို႔ ရွင္က်န္ဖို႔ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ သေႏၵ တည္ေနေစခဲ့သည္။
ထို အာဏာရွင္ ေလာင္းလ်ာ ကို တရားဥပေဒအရ ဘယ္လိုရွင္းထုတ္မလဲ ဆိုတာကိုေတာ့ ပညာရွင္မ်ား ပိုနားလည္ၾကပါလိမ့္မည္။
ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဆိုလ်င္ေတာ့ ဒီကေန႔ တိုင္းၿပည္အေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တၿခားသူမ်ား ဆုိသည္ အတုိင္း တဆင့္ၿခင္းသြားလ်င္ အမွားနည္းႏိုင္ပါသည္။လက္ခံ ပါသည္။
အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ မွာ အလြန္ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ေနေပမည္။ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ယူရ်္ လုပ္ေဆာင္ သည္ က အေကာင္းဆံုးၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ဒီကေန႔ ၿဖစ္ေပၚေနေသာ ခံစားေနရေသာ ၿပည္သူေတြ၏ မလံုၿခံဳေသာဘ၀ ကို လက္ငင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။
လက္ငင္းေၿဖရွင္းရန္ရိွေနေသာ
ရခုိင္ေဒသ ရခုိင္ၿပည္သူမ်ား ဘ၀ လံုၿခံဳေရး
ေထာင္ေသာင္း မက အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကခ်င္ၿပည္သူမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
လယ္လုပ္မွ ထမင္းစားရမည္ ၿဖစ္ေသာ လယ္သမားမ်ား လယ္ယာမ်ား ၿပန္လည္ ရရိွေရး။
တၿခား လက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးမ်ားစြာတို႔ သည္ အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးႏွင့္ လားလားမ်ွ မသက္ဆိုင္ပါ။
ထိုလက္ငင္း ေဆာင္ရြက္စရာကို ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္ရ်္ ေၿဖးေၿဖးၿခင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေၿဖးေၿဖေဆာင္ရြက္ပါပါမည္။
ဒါမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ တိုင္းၿပည္ၾကီး ေခ်ာက္ထဲက်ေတာ့မွာ ကို လက္ရိွအစိုးရ ႏွင့္ လြတ္ေတာ္အဖြဲ႔မ်ား ေဆာင္ရြက္ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ၿခင္းမရိွရ်္ (...)မွ အခ်ိန္မီ ကယ္တင္ရေသာ အၿဖစ္မ်ိဳး က်ေရာက္ၿပန္ပါအုန္းမည္။

ထိုသို႔ေၿပာရၿခင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္သည္ သမၼတၾကီးႏွင့္ () အေပၚ မယံုမၾကည္ၿဖစ္လြန္းၿခင္း၊သံသယ လြန္ကဲေနၿခင္းေၾကာင့္လည္းမဟုတ္ပါ။
"ၿဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွသည္ ဆိုသည္မွာ ၿဖစ္သည္ ႏွင့္ အတူတူပင္ ၿဖစ္ပါသည္" ဆိုေသာ စကားကို လက္ခံေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ပါသည္။


ရခုိင္ေဒသမွ ရခုိင္ၿပည္သူမ်ား ဘယ္ႏွေယာက္ေသေသ အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ တမလြန္ဘ၀ကို ေရာက္ေသာ ရခိုင္ေသြးၿခင္းမ်ား ကို ၿပင္လည္  အသက္ရွင္ခြင့္ေပးမွာလား။
အေၿခခံ ဥပေဒၿပင္ဆင္ေရးကို ယခုခ်က္ခ်င္း အလိုမရိွပါ။ရခုိင္တိုင္းရင္းသား ညီကို မ်ား အသက္ရွင္ေရး၊အမ်ိဳးဘာသာ မပေပ်ာက္ကို ခုခ်က္ခ်င္းလိုပါသည္။
ကခ်င္ၿပည္သူ ၿပည္သားမ်ား အသက္ေပး ဒုကၡေရာက္ေနၿခင္းမ်ားကို အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားစြာကို ၿပန္ေပးမွားလား။
အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို ယခုမလိုေသးပါ။ကခ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေပၚ ေဖာက္ၿပားေနေသာ လူအခြင့္အေရးကို အဆံုးသတ္ေပးဖို႔ အလိုရိွပါသည္။
လုပ္စားစရာမရိွေတာ့ တဲ့ လယ္သမားမ်ားရဲ႕ဘ၀ ကို အေၿခခံဥပေဒ ၿပင္ဆင္ၿပီးမွ စပါးေတာင္လိုပံုေစမွာလား။
အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးကို ယခု ခ်က္ၿခင္းမလိုေသးပါ။လယ္သမားမ်ား ဘ၀ လယ္ယာ လုပ္စားႏိုင္ေရးကိုသာ အလိုရိွပါသည္။

ဒီေတာ့ကာ ဒီကိစၥကို ေၿဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ကို ကြ်န္ေတာ္စဥ္းစားၾကည့္ေတာ့ အေမစုကလြဲလို႔ တၿခားတေယာက္မွကို မေတြ႔တာ။
ဒါကလည္း အေမစုအေပၚ ယံုၾကည္ေနမိလို႔ ၿဖစ္မွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္လည္း သိပါတယ္။ အေမစုဟာ ဘုရားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရလည္း မဟုတ္ပါဘူး....အဲ အစိုးရ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေၿပာလို႔ မရေတာ့ဘူး။
အေမစုဟာ လြတ္ေတာ္ထဲမွာ ပါေနတဲ့ အတြက္ အစိုးရ တစိတ္တပိုင္းေတာ့ၿဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
မိသားတစုမွာ သမီးၾကီးသည္လည္း မိသားစု ဘ၀လံုၿခံဳ တိုးတက္ေရးသည္လည္း အေရးပါအရာေရာက္ပါသည္။
မိခင္၊ဖခင္ တုိ႔၏ တခါတရံ လြဲမွားေနမႈမ်ားကို သတိတရ လမ္းညြန္ အသိေပးႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
ဒါမွမဟုတ္ ထိုသမီးၾကီးသည္ ထိုမိသား၏ လမ္းေကာင္းကို မညြန္ၿပႏိုင္ေအာင္ မိဘ တုိ႔ က ပိတ္ဆို႔ ထားသည္ ဆိုပါလ်င္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မသိေတာ့ပါ။
ကြ်န္ေတာ္လိုခ်င္ေသာ ေမ်ွာ္လင့္ ေသာ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ကို ေမ်ွာ္လင့္ယံုသာ ရိွပါေတာမည္။

ဒီေတာ့ ဒီကေန႔ အေရးတၾကီး(ကြ်န္ေတာ့္အတြက္သာ လူေၿပာမ်ားေနေသာ တၿခားၿပည္သူေတြအတြက္ပါ)ၿဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥကို ဘာလို႔ မေဆြးေႏြး မတိုင္ပင္ၾကေနတာလဲ။
တို႔မီး ရိႈ႕မီး လုပ္ေနတာမဟုတ္ရပါဘူး။ တကယ္ လိုခ်င္လို႔ ေၿပာေနရတာပါ။ ပညာရိွေတြ သတိၿဖစ္ခဲ ဆိုတာကို သတိရလို႔ ဘယ္သူေတြမ်ား သတိလည္လာ မလဲလို႔ ေၿပာၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ္အေန နဲ႔ ကေတာ့ အေမစု က လြတ္ေတာ္မွာ ရခုိင္ေဒသ အေရးကို အေလးေပး ေၿပာဆိုမယ္ဆိုရင္ အားလံုးက ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းၿဖစ္တဲ့ ရခုိင္ၿပည္နယ္ ကုလားေတြ နယ္မၿဖစ္ေသးခင္၊ရခုိင္ေဒသမွာ -ြတ္ေတြ မၾကီးစိုးေသးခင္ လြတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးသင့္ပါၿပီ။
ဒီလိုပါဘဲ ကခ်င္အေရး၊လယ္သိမ္းပိုက္ခံ လိုက္ရတဲ့ လယ္သမားအေရးေတြ ကို အေရးေပၚ အေနနဲ႔ ဘာလို႔ မေဆြးေႏြးႏုိင္တာပါလဲ။

ပုလဲဆိမ္ကမ္းကို ဂ်ပန္ေတြ ဗုန္းၾကဲေတာ့ အေမရိကန္ အေရးတၾကီး အစည္းေ၀းေတြေခၚ ဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္မလဲ တို႔ ၿပည္သူေတြအတြက္ေပါ့။
အဲဒီ အခ်ိန္မွာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေၿခခံ ဥပေဒေတြ လည္း ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနမွာပါ။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါေတြ အသာထားအုန္း တို႔အားလံုး ရဲ႕ အေရးေပၚ ဂ်ပန္ကို ဘယ္လိုတုန္႔ၿပန္မလဲ ခ်က္ၿခင္းေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မယ္။
ဒါကေတာ့ ႏွလဘိမ္းတုန္းကြ်န္ေတာ္ရဲ႕အေတြးေပါ့။

ရခုိင္သားခ်င္းေတြအေရး၊ညီကိုၿခင္းၿဖစ္ေနတဲ့ ကခ်င္အေရး၊ေက်းဇူးရွင္လယ္သမား ေတြအေရး ကို လစ္လ်ဴရႈ႕ ၿပီး ေနၾကတာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
ကြ်န္ေတာ္သိခ်င္ရံုကေလးပါ။
ဒါဆိုရင္ အဲဒီ ၿပည္သူေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ အေရးတၾကီး ဆိုတာ လြတ္ေတာ္အတြက္ အေရးတၾကီးမဟုတ္လို႔လားမသိဘူး။။
အေၿခခံဥကေဒ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ဘဲ ေၿပာေနေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က သံသယတစ္ခု ၀င္လာတယ္ဗ်။
ဘာလို႔ အေၿခခံ ဥပေဒ ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ဘဲ လို႔ ေၿပာေနတာပါလိမ့္ေပါ့။
ကြ်န္ေတာ္ထင္မွတ္လိုက္တာ က ဒီလို.။
အာဏာရွင္ ေတြက လည္း သူတို႔ေနရာ ေလးကို တည္ၿမဲဖို႔  အေၿခခံ ဥပေဒကို သူတို႔ အသက္ရွင္ေရး အတြက္ အခိုင္အမွာဆြဲထားသည္။
ေနာက္ လြတ္ေတာ္ထဲတြင္ လည္း အာဏာရွင္ အစိတ္သား သေႏၵေလးကို ပါ မ်ိုဳးေစ့ခ်ထားသည္။
ဒါမွလည္း အာဏာရွင္ေတြ ရွင္သန္ႏိုင္မွာကိုး။

ဒါကို အေမစုနဲ႔ က်န္အဖြဲ႕မ်ားက လည္း မသိ မဟုတ္ သိပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္  မိမိတို႔ ေနရာ အတြက္ အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ဖုိ႔ သာ တစိုက္မတ္မတ္ ေၿပာဆိုေနပါသည္။

ၿပည္သူေတြ ဆႏၵႏွင့္ ဘ၀ ကို အေလးမထား။မိမိေနရာရ ေရးကို သာ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဟု ထင္မွတ္မိေနပါေတာ့သည္။

ဒါေၾကာင့္ အာဏရွင္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းၿပ အေၿခခံ ဥပေဒအရ မိမိေနရာ ခုိင္ၿမဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
အေမစုႏွင့္ က်န္အဖြဲ႔ေတြက လည္း ဒီမိုကေရစီကို အေၾကာင္းၿပ မိမိေနရာ ရေရးအတြက္ အေၿခခံ ဥပေဒကို ၿပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနပါေတာ့သည္။
ဒီေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အေၾကာင္းၿပခံ ၾကီးကို မုန္းတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း ေနရာရေရး သာအာရံုခံ စိတ္၀င္စားတဲ့ သူေတြ အတြက္ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္လည္း တၿခား အေၾကာင္းၿပစရာေတြရိွေနအုန္းမွာပါ။
ကြ်န္ေတာ္လည္း အားအားရိွေၿပာေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
အေမစုေၿပာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ အိမ္မွာ ထမင္းခ်က္ေနတဲ့ အိမ္ရွင္မေတာင္ ထမင္းခ်က္ေနၿခင္းဟာ ဒီမိုကေရစီ လုပ္ေဆာင္ေနၿခင္းပါတဲ့။
ကြ်န္ေတာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ေရးအတြက္ သဲတမံုေပါ့ ဒီစာေရးၿခင္းကေလ။

ကြ်န္ေတာ္ထင္တာ မွားႏိုင္ပါသည္၊ မွန္လည္း မွန္ႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိန္က အေၿဖေပးႏိုင္ပါသည္။ ပညာရိွေတြက ေတြ အခ်ိန္ကို လိုအပ္မည္ မထင္ပါ။မွန္သည္ မွားသည္ကို သိႏိုင္ပါသည္။

ဒီးဒိုး။၁၄၊၁၀၊၂၀၁၂။မြန္းလြဲ ၁:၄၁။

No comments:

Post a Comment